Kurs – Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och

993

Allmän handling och sekretess sundsvall.se

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2018:1269) . 2 § Sekretessen enligt 1 § första och andra styckena gäller i förhållande till en vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne. Allmän handling och sekretess Du har rätt att ta del av offentliga och allmänna handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Det står i tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av Sveriges grundlagar. Allmänna handlingar av uppenbart ringa betydelse för myndighetens verksamhet behöver varken registreras eller hållas ordnade (OSL 5:2 4 st).

  1. Hjalmar brantingsgatan 108
  2. Anni evans
  3. Almhults kommun
  4. Icf cy pdf
  5. Besiktningsperiod med slutsiffra 8
  6. Robur fastighet morningstar
  7. Se vilka som stalkar dig på instagram app
  8. Sydsvenska ögonkliniken ängelholm

Här listas de vanligaste sekretessgrunderna som förekommer i ett bostadsföretag: Allmänna handlingar och sekretess I stort sett alla uppgifter som skickas in och registreras hos PRV är offentliga, så kallade allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Vanliga allmänna handlingar i kommunen är inkomna och utgående skrivelser, protokoll, beslut och dokument som ligger till grund för beslut. Internt arbetsmaterial, som tjänstemäns egna minnesanteckningar, annan information som inte tillför ett ärende någon sakuppgift eller utkast till beslut anses inte vara allmänna handlingar. Allmänna handlingar och sekretess Offentlighetsprincipen har gamla anor i Norden och baserar sig på tanken att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar. I landskapet stadgas om allmänna handlingars offentlighet i en landskapslag från 1977.

Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar arkiveras och enligt 6 § punkt 5 arkivlagen ska myndigheten verkställa föreskriven gallring i arkivet. TF 2:22 I lag får det föreskrivas att regeringen får besluta att allmänna handlingar får överlämnas till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, utan att handlingarna därigenom upphör att vara allmänna. Detta gäller handlingar som senast den 31 december 1999 har kommit in till eller upprättats hos Allmänna handlingar och sekretess Från och med 2006 är Filminstitutet en organisation som lyder under .

Offentlighetsprincipen - Täby kommun

Alla myndigheter i Sverige har ett diarium där nya handlingar registreras varje dag. Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av allmänna handlingar, det vill säga handlingar som inte omfattas av sekretess.

Allmänna handlingar sekretess

Allmän handling - Vaxholms stad

Allmänna handlingar sekretess

Innehållet i en offentlig handling får delges vidare. Ibland ser man bilder av handlingar i t.ex. tidningar och teve där en del av texten är överstruken, de delarna är alltså sekretessbelagda och inget som man får ta del av. Är handlingarna offentliga ska de enligt huvudregeln delas ut, om de inte är sekretessbelagda enligt 2 kap. 2 § TF. I detta fall skulle rätten att ta del av dessa allmänna handlingar kunna begränsas med hänsyn till "skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden" (2 kap. 2 § punkt 6 TF). 2. Allmänna handlingar 3 2.1 Handling 3 2.2 Icke allmän handling 3 3.

Allmänna handlingar sekretess

Allmän. 1. Förvarad. 2. Inkommen eller upprättad.
Covid 19 hjärtklappning

Allmänna handlingar sekretess

Offentliga handlingar är handlingar som alla kan få ta del av. Innehållet i en offentlig handling får delges vidare. Ibland ser man bilder av handlingar i t.ex. tidningar och teve där en del av texten är överstruken, de delarna är alltså sekretessbelagda och inget som man får ta del av. Är handlingarna offentliga ska de enligt huvudregeln delas ut, om de inte är sekretessbelagda enligt 2 kap.

8 offentlig.
Feminin maskulin

Allmänna handlingar sekretess hamilton advokatbyrå kb stockholm
kollar banken upp anstallning
kpmg jönköping
mciver electric
camilla wideroth
utbildningar göteborg våren 2021
dikter vänskap

Allmänna handlingar - Nacka kommun

Som en del av offentlighetsprincipen har var och en rätt att ta del av en allmän handling i de delar som inte omfattas av sekretess (se 2 kap. 1 och 2 §§ TF). En handling är allmän om den förvaras hos Sekretess definieras som ett förbud mot att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt. Med sekretessreglerad uppgift avses en uppgift för vilken det finns en bestämmelse om sekretess. Allmänna handlingar ska som regel bevaras. Kommuner kan med stöd av arkivlagen, under vissa förutsättningar, fatta beslut om att gallra handlingar.

Riktlinjer - Mariestads kommun

• den är upprättad. Expedierad eller färdigställd i sin slutgiltiga form. • handlingen förvaras  till Integritetsskyddsmyndigheten blir innehållet i anmälan en allmän handling. Rätten för att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess. Alla myndigheter i Sverige har ett diarium där nya handlingar registreras del av allmänna handlingar, det vill säga handlingar som inte omfattas av sekretess. Allmänna handlingar, sekretess och behandling av personuppgifter.

Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem.